המזוזה

"שומרים על הבית - מביאים את הגאולה"

אומרים שמצוות המזוזה שומרת עלינו. למה מתכוונים?

תשובה: את מצוות התורה אנו מקיים, בראש ובראשונה משום שכך ציוונו השם יתברך וזהו עיקר הכוונה בקיומה של כל מצווה. מבחינה זו, אין כל הבדל איזו מצווה אנו מקיימים, בכולן אנו מתחברים אליו ית' ונעשים עמו "צוותא חדא" – 'מצווה' מלשון "צוות".

אלא שיחד עם זה, נטע הקב"ה – מצווה המצוות – סגולה והשפעה מיוחדת בכל מצווה ומצווה. מבחינה זו, הרי שסגולתה הפרטית ועניינה המיוחד של מצוות מזוזה הוא – שמירה! שמירה מיוחדת על הבית ועל כל בני הבית מכל מיני פגעים רעים.

וכך נרמז הדבר, גם בשם המיוחד הנרשם על גב המזוזה ש-ד-י המהווה גם ראשי תיבות של 'שומר דלתות ישראל'.

בספר הזהר נזכר, כי המזוזה אינה מוגבלת בשמירה על האדם רק בהיותו בביתו, אלא כלשון הפסוק (תהילים קכא,ח) "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". השמירה האלוקית שבמזוזה הכשרה היא, גם כאשר האדם יוצא מביתו ועד אשר שב לביתו.

בתקופתינו זאת, ימי הגאולה, ע"י ההידור במצוות המזוזה זוכים גם אנחנו להיות שותפים בהבאת הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומייד ממש!