ממשלת המשיח

סדר עולמי חדש

ב"ה

שיטת ממשל אנונימית למדי עומדת לתפוס את מקומה הראוי לה  עם בוא המשיח. ממשל זה יכפה שלטון צדק בישראל ובכל העולם כולו.

מתוך הספר 'לכל אדם מגיעה תשובה' - להצצה

מאז קום מדינת ישראל, ממשלותיה ושריה לא מוצאים דרך להנהגה בדרך הישרה, ההגונה והצודקת,השחיתות פושה בכל חלקה טובה ומגיעה עד מגדלי השן של הצדק והמשפט ואפילו לגוף האחראי לכפות אותו.

ומה הפתרון? - התשובה האמיתית לכל מה שמתרחש היא שיטת ממשל אנונימית למדי שבה יאוחדו שלשת הרשויות המוכרות לנו כרשות המחוקקת, הרשות השופטת והרשות המבצעת למארג שלטוני  של איש אחד - 'מלך המשיח'. סוג ממשל זה יתפוס את מקומו עם בוא המשיח שיכפה שלטון צדק, הגינות וחוקי התורה בכל העולם כולו כולל אומות העולם.

המלך והנשיא - בכדי שנוכל להבין את החידוש וההפלאה המיוחדים שבממשל המשיח נערוך הכרה עם  שני מושגים - תפקידים ב'שלטון וממשל יהודים': מלך(ישראל) והנשיא(ראש הסנהדרין).

בכלל, תפקידו של המלך להנהיג את העם  בעניניהם וצרכיהם הגשמיים,לנהל מלחמות ועוד, כשברור כמובן, שגם באישיותו הרוחנית המלך הוא "משכמו ומעלה גבוה מכל העם", אך לא בכך עיקר עיסוקו, אלא מעייניו ומרצו מופנים לשמירה על שלום ישראל ובטחונם, המנהיג ה'רוחני' - תורני של עם ישראל הוא הנשיא,ראש הסנהדרין.

וכך מתאר הרמב"ם את תפקידו של הנשיא (הלכות סנהדרין פרק א הלכה ג):"קובעין בתחילה בית דין הגדול שבמקדש,והוא הנקרא סנהדרין גדולה ומניינם שבעים ואחד.. הגדול שבחכמה  שבכולם מושיבים אותו ראש עליהם והוא ראש הישיבה,והוא שקוראים אותו נשיא בכל מקום, והוא העומד תחת משה רבינו". הנשיא,הממלא את מקומו של משה רבינו בלימוד והרבצת התורה, נבחר מתוך חברי הסנהדרין והוא ראש להם.

למלך, אם כן,  אין קשר לסנהדרין, "אין מושיבין מלך ישראל בסנהדרין"(פרק ב הלכה ד, שם), כלומר אילו הם שני מוסדות שונים. מוסד ה'סנהדרין' - המוסד התורני של עם ישראל ומוסד ה'מלכות' - השלטון.

שני מוסדות באדם אחד - כאשר באים לברר האם מלך המשיח משתייך למוסד ה'סנהדרין', או למוסד ה'מלכות' – מוצאים שהוא משלב את שני התחומים יחד: מחד-נושא בתואר 'מלך המשיח' ותפקידו המובהק הוא להחזיר ליושנה את מלכות בית דוד ומאידך- הוא עוסק בלימוד התורה והפצתה.

כך אומר הרמב"ם (הל' תשובה פ"ט ה"ב):"אותו המלך(המשיח) שיעמוד מזרע דוד,בעל חכמה יהיה יותר משלמה ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'". ואם ברמב"ם ענין זה של לימוד התורה נעשה ע"י המלך, הרי שבמדרשים ובתורת החסידות מוסבר בפירוט על ה"תורה חדשה" שעתיד מלך המשיח ללמד את עם ישראל ועל הנהגתו האלוקית חובקת עולם.

הבה נראה כיצד מגדיר הרמב"ם את תפקידו של מלך ישראל (הלכות  מלכים סוף פ"ד):"ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת,ולמלאות העולם צדק ולשבור זרוע רשעים ולהילחם מלחמת ה' שאין ממליכין מלך תחילה אלא לעשות משפט ומלחמות".מתוך דברים אלו אפשר להבין שהצרכים הגשמיים שעליהם מופקד המלך אינם צרכים פיזיים גרידא,אלא ניהול הדברים הגשמיים שיהיו כפי משפט התורה:"להרים דת האמת","להילחם מלחמות ה' ". 

מתברר אפוא,שתפקידו של המלך חופף למעשה לתפקיד הנשיא ראש הסנהדרין.  שניהם אחראים לקיום משפטי התורה,חברי הסנהדרין הם אלו שפוסקים מה יש לעשות,והמלך הוא המבצע את פסקי התורה, בפועל.

תורה ומלכות -  לכן, אין כל תמיהה בכך שאדם אחד משמש בשני התפקידים, אדרבה: כך צריך להיות: יש אדם אחד שהוא מופקד על הנהגת עם ישראל החל מהוראות ופסקי דין ועד לביצועם במעשה בפועל .

כך יהיה גם אצל משיח הוא ילמד תורה את העם כולו בתור יחיד, ובדרך ממילא הוא יהיה גם זה שיבצע את משפטי התורה בפועל,"יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ויילחם מלחמות ה' "(רמב"ם הלכות מלכים סוף פרק י"א). ואולם במלך המשיח, מלכותו לא תהיה בטלה וטפלה אל מעמדו התורני. משיח הוא הממשיך של מלכות בית דוד,וענינו של משיח הוא בעיקר המלכות. אצל משיח קיימים אפוא שני ענינים של תורה ומלכות, כשכל אחד מהם הוא בצורה מושלמת וחשוב בפני- עצמו.

משיח – איש אלוקים - כיצד יוכל המשיח לעשות מה שלא הצליחו אחרים לעשות?

התשובה פשוטה מאוד. אותו מנהיג מופלא - מלך המשיח - נבחר מלמעלה בכדי לבצע כוונה אלוקית זו, ולשם כך נתן לו הקב"ה כוחות על טבעיים למילוי המשימה הכבדה.

המשיח, הוא אדם בשר ודם, ילוד אישה אשר זוכה לקבל השראה אלוקית אדירה 'ונחה עליו רוח ה''. בסיוע רוח אלוקית זו, תחל תקופת מנהיגות חדשה ושונה לחלוטין מהמוכר לנו. בתקופה זו יוכל המשיח לקרוא את המציאות בעינים אלוקיות, הנהגתו תהיה נקיה מפניות אישיות, הנהגה של צדק ויושר, אמת ואמונה, כך שהעולם ילך ויתרוקן מן הרוע והשחיתות אל עולם של שלום עולמי צדק חברתי והתגלות של מלכות ה' בעולם לעולמי עד.

העובדה שאותו מנהיג מופלא נבחר מלמעלה לבצע את הכוונה האלוקית ובעבור זה נתן לו הקב"ה כוחות על טבעיים, היא זו הגורמת להצלחתו לעשות מה שלא הצליחו אחרים לעשות

להמשך לתוכן ומגזין מתחדש - לחצו

שני שלבים בכינון ממשלתו של משיח

בתחילת הופעתו (בזמן הגלות ועוד לפני התגלותו), בולט  המשיח המיועד בענין התורה שבו.

כך פותח הרמב"ם את תיאורו של מלך המשיח (הל' מלכים פרק  י"א):" יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה". הוגה בתורה הינה תכונתו  הראשונה והעיקרית ממנה הוא מקבל את הכח וההשראה על פעולותיו בהמשך. לאחר מכן המשיח מצטיין כמלך, שמנצח במלחמותיו ומוליך את העולם כולו לדרך הצדק והיושר  ומביא את הגאולה בחוללו מהפכה חסרת תקדים בעולם כולו.

בשלב שני ולאחר שכבר השיג את המטרה, הרי שכבר אין צורך כל כך בתכונת המלכות והמנהיגות שבו(כשהעולם כבר מתוקן ומושלם), כאן  שוב מתגלה גדולתו בתורה,והוא משקיע את כל כוחו בלימוד התורה ובהנהגה אלוקית לעם ישראל ולכל אומות העולם (שיוותרו אז), ועל ידו (כלשון הרמב"ם) "תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר (ישעיה יא, ט) 'כי מלאה הארץ דעה את ה'.

תחום מנהיגותו 

מלך ישראל - "קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה.. ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף.. וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד..  כה אמר ה' הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם וקבצתי אותם מסביב.. ועשיתי אותם לגוי אחד  ומלך אחד יהיה לכולם..  ודוד עבדי נשיא להם לעולם..  וידעו הגויים כי אני ה. (הפטרת פרשת ויגש)

מלך המשיח - מלך כל העולם - "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים" (צפניה ג, ט). ענין זה יהיה ע"י פעולתו של מלך המשיח עצמו,כפירוש הרד"ק: 'מלך המשיח.. שיהא אדון כל העמים, והוא יוכיח להם ויאמר למי שימצא בו העול ישר המעוות.. ומפני זה לא תהיה מלחמה בין עם לעם כי הוא ישלים ביניהם, ולא יצטרכו לכלי מלחמה, וכתתו אותם לעשות מהם כלי לעבודת האדמה', שכן, "באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה'  ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים", והמורה הוא מלך המשיח, ועליו נאמר ושפט'. (פרשת משפטים, אדר ה'תנש"א)

מלך המשיח - ירדה וימשול בכל העולם כולו - הפסוק (תהילים עב, ח) "וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ", נאמר על מלך המשיח. בפשטות הכוונה שמלך המשיח יהיה רודה ומושל בכל העולם כולו, וכפירוש האבן-עזרא מים הדרומי הנקרא הים האדום אל ים צפון שהוא ים אוקיינוס ומנהר נהר יוצא מעדן שהוא בתחלת מזרח ועד אפסי ארץ שהוא בסוף מערב".(לקו"ש בלק ב התנש'א)


בתחילת הופעתו (בזמן הגלות ועוד לפני התגלותו), בולט  המשיח המיועד בענין התורה שבו.

כך פותח הרמב"ם את תיאורו של מלך המשיח (הל' מלכים פרק  י"א):" יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה". הוגה בתורה הינה תכונתו  הראשונה והעיקרית ממנה הוא מקבל את הכח וההשראה על פעולותיו בהמשך. לאחר מכן המשיח מצטיין כמלך, שמנצח במלחמותיו ומוליך את העולם כולו לדרך הצדק והיושר  ומביא את הגאולה בחוללו מהפכה חסרת תקדים בעולם כולו.

בשלב שני ולאחר שכבר השיג את המטרה, הרי שכבר אין צורך כל כך בתכונת המלכות והמנהיגות שבו(כשהעולם כבר מתוקן ומושלם), כאן  שוב מתגלה גדולתו בתורה,והוא משקיע את כל כוחו בלימוד התורה ובהנהגה אלוקית לעם ישראל ולכל אומות העולם (שיוותרו אז), ועל ידו (כלשון הרמב"ם) "תרבה הדעה והחכמה והאמת שנאמר (ישעיה יא, ט) 'כי מלאה הארץ דעה את ה'.