חלומות עם מסרים

שני סוגי חלומות מוכרים לנו מתוך המסורת היהודית. סוג ראשון אלו אותם החלומות שיש להם משמעות שחשוב להבינה. לדוגמא חלומות השורים בנבואה, כדברי חכמי ישראל "החלום אחד משישים בנבואה" (תלמוד ברכות נ"ז, א).

הספרים מלאים בהלכות ופירושי תורה שהתגלו למחבריהם החכמים בחלום בשעת השינה. אצל חכמי המקובלים האריז"ל, הרשב"י, הבעש"ט ותלמידיהם יש לחלומות מקום מרכזי בהשגותיהם העליונות ברזי וסודות הבריאה.

סוג שני של החלומות אלו הם אותם החלומות שאנו מצווים להיזהר מהם - החלומות המטעים. על סוג כזה של חלומות נאמר "רוב החלומות שווא ידברו" (זכריה י, ב). אלו גם אותם חלומות שעליהם נאמר במסכת סנהדרין "דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין".

מדוע נאמר כך? הסיבה היא פשוטה. רוב החלומות משקפים את המתרחש בחיינו היום יומים ואת העניינים בהם עסקו גופנו ונשמתנו.

אצל אנשים "רגילים" כמונו, שתי סיבות עיקריות משפיעות על החלום. המאכלים שאנו אוכלים והמחשבות שאנו חושבים. בשעה שהאדם אוכל מאכלים "גסים ותאוותניים" מולידים אלו גסות ותאוותנות ואף מעלים 'עשן' אל המוח. כשחולמים חלום מסיבה כזו, הרי כל החלום שחלם אינו אלא ענין של דמיונות הבל שאין להם אחיזה במציאות. וכך גם לגבי המחשבות( רבינו בחיי).

וכאמור אלה אינם חלומות בעלי משמעות.

לזהות את החלום

אם כך כיצד אפשר לדעת מהי חשיבותו של החלום שחלמנו אמש?

דבר ראשון, כאמור לעיל, מכיון שרובנו עסוקים ברוב היום בחומריות העולם על אופניה השונים התוצאה המולדת שבלילה חולמים אנו בעניינים של דמיונות וכו'. ובכל אופן ישנה אפשרות לחלום חלום אמת וזה בתנאים הבאים כפי שמפרט רבינו בחיי, החלום בעל המשמעות הוא זה העולה מתוך כוחות הנפש: "החלום הבא מפני חיזוק הנפש הוא האמיתי הראוי מכולם שהוא מכוחות הנפש".ואיך זה קורה?

"שכח המדמה מצייר בעת השינה הדברים המורגשים שכבר חשב בהם והשיגם בהקיץ וחקקם בדמיונו, ובשעת השינה שההרגשות בטלות, הכוח הזה מתחזק בו עד שיהיה העניין נדמה לו כאילו ראה אותו בהרגש, והחלום הזה נכון כשהכח המדמה חזק באדם, והוא שבא לאדם מבלי שיהרהר בו ולא על דרך הרגילות כלל".

מכאן אנו מבינים שהחלומות האמיתיים באים כאשר מנגנון הפיקוח של האדם משתחרר בעת השינה ומאפשר את יציאתם. ממש כמו 'נבואה קטנה', שניתנה לשוטים ולתינוקות שאין להם דעת במידה מספקת כדי להטות מן התודעה את המשמעות האמיתית של החלומות, ולכן הדברים האמיתיים עוברים דרכם גם בהקיץ וגם בשינה.

חלומות אלה אינם בוררים בין צדיקים לרשעים ועשויים לבוא גם לאלה וגם לאלה, כשהתנאי היחידי לבואם הוא "מבלי שיהרהר אדם בעניין זה כלל".

החלומות הם הודעות מן השמים הבאים להעיר את תשומת ליבו של חולם החלום לעניינים מסויימים ולהאיר לו את הדברים החשובים לו מתוך מה שמעסיק אותו בשעות שהוא ער.

לעיתים הם נועדו לתמוך בספקות הקיימים אצל האדם לגבי צדקת דרכו עד שיגיע אליה באופן הכי שלם שאפשר. לפעמים הם באים כדי לחזקו בעניין שלא היה בטוח מהי עמדתו כלפיו (אגרות קודש, חלק ט"ז).

לעיתים החלומות מספרים עתידות כפי שאומר "אור החיים". ידועים חלומות רבים בהם נשמות מהעולם העליון של אנשים שכבר נפטרו התגלו בחלומות של הצדיקים החיים כאן וגילו להם סודות חשובים או אמיתות חיונית על העולם שכאן. כפי שמובא בספרים תיאורים שונים ולדוגמא על ר' מאיר שנגלה בחלומו של ר' חיים (אור זרוע), אליהו הנביא זכור לטוב שנגלה בחלומו של ר' ישעיה דטראני ומסייע לו בפיתרון בעייה הלכתית.

חלומות אלו כאמור הינם חלומות אמת עד כדי שרבים מחכמי התורה וההלכה נסמכו על דברי חלומות אלו כאשר עסקו בהכרעות הלכתיות. המשפטים הבאים מדגימים זאת יפה: "פעם אחת בא לי בחלום פירוש הפסוק "בחצוצרות וקול שופר..." (טורי זהב). "סוד זה נגלה אלי בחלום" (שם)."שוב נתגלה לי בחלומי תירוץ על קושיא זו" (ספר מקום שמואל).

כמו בהוראת הלכה כך גם בפרשנות התנ"ך סמכו על גילויים בחלום. מספר ר' אליעזר מבלגנצי שעסק בפירוש הספר יחזקאל: "פתרון זה נראה לי בחלום שמרוב צער שנצטערתי מה הוא העניין נתנמנמתי על הספר וראיתי והנה איש נותן על ידי מגילה ובראש יריעה שלישית היה כתוב... כל זה הייתי מפרש בו בחלום". גם גדולי הפייטנים הקדמונים ר' יצחק בן גיאת, ר' שמואל הנגיד ור' טודרוס אבולעפיה חיברו שירים בחלומותיהם.

להזמין חלום

האם ניתן 'להזמין' את החלומות האמיתיים או לעודדם להופיע? כן בהחלט טוענים חכמים.

אם כך, מה צריך לעשות כדי לקבל תשובות דרך החלום?

החכמים נחלקים בשאלה זו. יש הסוברים כי צריך להתענות כמה ימים, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, לטבול במקווה טהרה, להתפלל ולקרוא פסוקים ידועים ואותיות במספר ואז רואים חלומות נפלאים כמו נבואה (תשובת רב האי גאון).ר' אברהם בן עזרא בפירושו לתורה (שמות י"ד, י"ט) אומר "ויסע מלאך האלוקים וגו' הביא מספר רזיאל הרוצה לעשות שאלת חלום יקרא בתחילת הלילה פסוק ויהי בשלושים שנה (יחזקאל א) כי הוא עב אותיות".ר' משה בוטריל מפרט את ההכנות הדרושות: ניקיון מוחלט של הבית והבגדים, צום, טהרה, אמירת פסוקים ולהרהר בדבר השאלה כל הזמן.

החלומות לאנשים כמונו

כל הדברים שהזכרנו עד עכשיו מדברים על גילויים של חלומות לאנשים צדיקים ויחידי סגולה.אבל לאנשים פשוטים שכמונו העניין קצת שונה.

לגבינו החלומות הם מהסוג והסגנון של "חלומות שווא ידברו". כלומר שמה שהאדם חושב במשך היום זה מה שיחלום בלילה, כפי שהזכרנו בראשית הכתבה. אם כן הרי שאין לקחת ביותר מדי רצינות חלומות שכאלו.

ולגבי האחרים גם בימינו נחשבים החלומות כצוהר אל עולם הקדושה הנסתר מרוב בני האדם. קדושים ויחידי סגולה זוכים להנחיות מלמעלה המסייעות לביצוע פעולות של הצלה עלי אדמות ומקרבות את לב ישראל לשמים ואת ביאת המשיח.

חלומות טובים בעניני תורה

החלומות הטובים בעניני תורה שמודיעים בחלום, באים ע"פ הרוב ע"י שקידה גדולה בתורה שביום. דכאשר עוסק בתורה בשקידה גדולה, או עוסק בעבודה שבלב ביגיעה עצומה,הנה כאשר בלילה נשמתו עולה למעלה ושואבת לה חיים מחיי דלעילא (מהחיים העליונים) כמבואר בזהר - הנה אז מודיעים לו חידושי תורה בגליא שבתורה או בפנימיות התורה, איש איש כפי שקידת עבודתו בעבודת היום.(היום יום-ד' טבת)

הגלות כחלום

מעלת החלום שבכוחו לחבר שני הפכים בנושא אחד מה שע"פ טבע אי אפשר. מצד אחד יכול אדם להיות טרוד כל היום בעסקיו השונים, ומצד שני להתפלל באהבה רבה ולהדבק בקב"ה בכל נפשו, כלומר להתהפך מן הקצה אל הקצה ולהתנער מהדמיונות דעניני העולם הזה ולבוא למציאותו האמיתית - לאהבה את ה' ולדבקה בו.

"ועל דרך זה בנוגע לגלות וגאולה. אמת שברגע זה נמצאים עדיין בחשכת הגלות ממש, אבל אעפ"כ, מכיון שכללות ענין הגלות הוא "חלום" שענינו חיבור הפכים - הרי ברגע אחד יכול המצב להתהפך מן הקצה אל הקצה. היינו, שיוצאים מ"חלום" הגלות ובאים למציאות האמיתית - גאולה בפועל ממש!"

  מתוך הספר "לכל אדם מגיעה תשובה" (הוצאת בית חב"ד בבאר ראשל"צ). לכתבות נוספות ולספרים נוספים

 כנסו