המנהיג שכבר נבחר

בענין קיומו של המנהיג - מלך המשיח בדורנו


המנהיג שכבר נבחר (מקבץ משיחות הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח בענין קיומו של המנהיג - מלך המשיח בדורנו)

מתוך הספר 'לכל אדם מגיעה תשובה' - להצצה

דרגתו שלא בערך לאנשי הדור - "זכינו שהקדוש-ברוך-הוא בחר ומינה בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור שיהיה ה'שופטיך והיועציך'".

קיום נביאים בדור - "ולכן הלכה הוא לדורות – גם בזמן הגלות "שמיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם", שתמיד (בכל הדורות) שייך הענין דגילוי הנבואה למטה, עד לדרגת נבואה שהיא מעין דנבואת משה כמו שכתוב נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך (כמו משה) שלימות ענין הנבואה".

קבלת המלכות על-ידי העם - "והרי המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה כמו שכתוב 'מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו', צריכה להיות רק קבלת מלכותו על-ידי העם, וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי".

 מלך כבר בזמן ומקום הגלות - "משיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות.. אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבנו הקדוש ועל פי פסק דין הרמב"ם "ואם יעמוד מלך מבית דוד כו'" היינו שהוא כבר מלך".

ישנה מציאותו והתגלותו - "כבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, הרי בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים וכו' וכיון שכן ישנה (לא רק המציאות דמשיח אלא גם) ההתגלות דמשיח".

כלו קץ הימים וקץ הימין - "בימינו אלה ממש (עם סיומו של חודש ניסן דהיה תהא שנת אראנו נפלאות) "כלו כל הקיצין" קץ הימים ו"קץ הימין" כפשוטו ממש."

עיניהם הרוחניות של בני ישראל כבר רואים את הגאולה - "ברוחניות (עד לדרגות הכי גבוהות) יש כבר שלימות הענינים עד לשלימות דגאולה (רוחנית), עיניהם הרוחניות דבני ישראל כבר רואים את הגאולה, כעת צריך רק לפתוח את העינים הגשמיות, שגם הם יראו את הגאולה כפי שהיא בגלוי לעיני בשר בזמן הזה".

להמשך לתוכן ומגזין מתחדש - לחצו

ימינו אלו – ימות המשיח - "ימינו אלה – ימות המשיח – שבהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק "לפתוח את העיניים", ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות".

 נתקיימו דברי הילקוט שמעוני - "נתקיימו דברי הילקוט שמעוני "שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכויות אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס כו' מלך ערבי כו', ואומר להם (הקב"ה לישראל) בני אל תתיראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם..הגיע זמן גאולתכם". ומאז (ובפרט חודש בניסן, חודש הגאולה) עומדים כבר "בשעה שמלך המשיח בא ("הנה זה בא")..ומשמיע להם לישראל ענוים הגיע זמן גאולתכם".

 אוחזים בזמן (ויש התחלה בזה) קיום היעוד "ואשיבה שופטיך וגו' ויועציך" - "אוחזים עתה כבר בזמן של קיום היעוד "ואשיבה שופטיך גו' ויועציך", ויתירה מזה כבתחילה: כבר ישנה ההתחלה בזה"