יום חמישי - כא אדר שני

הגאולה תלוי'ה דוקא ב"מעשינו ועבודתינו" בזמן הגלות

"העבודה להביא את הגאולה צריכה להיות ב"שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל - לעשות דירה בתחתונים, ולהכין את העולם להגאולה –
אמנם באופן ד"שרית עם אלקים ועם אנשים", להלחם עם ההעלם והסתר דעולם, אבל באופן ד"ותוכל", "מלכותו ברצון קבלו עליהם".
החל מחלקו בעולם, על-ידי הוספה בקיום המצוות, בדברים גשמיים,
כולל ובמיוחד - מצות הצדקה ("עיקר המצות מעשיות"), שלוקח מהגשמיות של וומהעשירות שלו (שבירכו הקודש-ברוך-הוא) ומסייע לאחר, שגם אצל הזולת יהי' מזון ולבושים, בואפן ד"לכבוד ולתפארת", בהתאם ל"ממלכת כהנים", ועל-דרך-זה מסייע הוא למוסדות תורה וצדקה וכיוצא-זה."
(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח – פ' אחו"ק ה'תנש"א)
להצטר תתפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת  וואטסאפ  ל - 972.50.7108770